วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

430028, CA945, 634022 การจัดทำวารสาร

• คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศึกษาถึงลักษณะและองค์ประกอบของวารสาร นโยบายแผนงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
วารสาร ภาพกับวารสาร การบรรณาธิกรณ์ วารสาร การจัดหน้า และการจัดพิมพ์วารสาร
• วัตถุประสงค์ (Course Objectives)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารนิตยสาร แนวทางและแผนงานในการจัดทำวารสาร เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสาร การบรรณาธิกรณ์วารสาร การจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายนิตยสารวารสาร การประเมินคุณภาพวารสาร การวิจัยวารสาร และศึกษาแนวโน้มนิตยสารวารสารในอนาคต

HM003 เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอและการเผยแพร่

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การวางแผน การคัดเลือกและสร้างสรรค์ การนำเสนอและเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอและการเผยแพร่
• วัตถุประสงค์ (Course Objectives)
เพื่อศึกษาถึงลักษณะ ประเภท ความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการสื่อสาร การนำเสนอและการเผยแพร่ ประเภท/รูปแบบการนำเสนอ หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ ทฤษฎีวิธีระบบ (System Approach) ขั้นตอนการผลิตและการใช้สื่อ การวางแผนผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอและการเผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อในการนำเสนอ การเลือก/ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เกณฑ์การออกแบบและตกแต่งสื่อ ขั้นตอนการใช้สื่อในการนำเสนอ การสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint, Photoshop, Photo Story การสร้างเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอและการเผยแพร่ด้วยโปรแกรม Dreamweaver เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการเลือกใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต การประเมินผลสื่อเพื่อการนำเสนอ